UPRAVNO VIJEĆE

U skladu s člankom 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Domom zdravlja upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće Doma zdravlja obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova, te donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuju pitanja iz djelokruga rada koja nisu regulirana Statutom Doma zdravlja Požeško-slavonske županije.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnatelj Doma zdravlja, zamjenik, pomoćnici ravnatelja i predsjednik/ca Stručnog vijeća Doma zdravlja.

Upravno vijeće Doma zdravlja ima 5 (pet) članova i čine ga predstavnici:

               – Požeško-slavonske županije kao osnivača – 3 člana (predsjednik i 2 člana)
               – Doma zdravlja Požeško-slavonske županije – 2 člana

Predstavnike Doma zdravlja u Upravno vijeće (2 člana) imenuje; jednog člana Upravnog vijeća imenuju zaposlenici neposrednim izborom i taj član ne mora imati visoku stručnu spremu, a drugog člana imenuje Stručno vijeće Doma zdravlja iz redova radnika Ustanove s visokom stručnom spremom.

Članovi Upravnog vijeća moraju imati visoku stručnu spremu. Upravno vijeće imenuje zamjenika predsjednika kojeg članovi Upravnog vijeća određuju sami. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Visinu naknade za rad članova Upravnog vijeća utvrđuje ministar zdravlja, a isplaćuje se iz sredstava Doma zdravlja.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

PREDSTAVNIK OSNIVAČA:
Mato Matijević, dr.med.vet.univ.mag.teriogenologije

PREDSTAVNIK RADNIKA:
Marko Martinčić, mag.ing.el.

PREDSTAVNIK STRUČNOG VIJEĆA:
Ivica Turuk, dr.med.spec.pedijatar