PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama /“Narodne novine“ br. 25/13/  pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva DOMU ZDRAVLJA POŽEGA putem obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

– poštom na adresu: DOM ZDRAVLJA POŽEGA, Matije Gupca 10, 34000 Požega
– elektroničkom poštom na adresu: info@dz-pozega.hr
– osobno – predajom zahtjeva na urudžbeni zapisnik  DOMA ZDRAVLJA POŽEGA, M. Gupca 10, III kat,  radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
– ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno, naziv pravne osobe i njezino sjedište;

Nepotpuni ili nerazumljivi zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Dom zdravlja Požeško-slavonske žipanije ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE  IZ ČLANKA 19. STAVKA 3.  ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  /„Narodne novine“ br. 12/14/